Nyhedsbrev nr 1 2022

Skydeskiver

Nyhedsbrev nr 1 2022

Herved indkaldes til generalforsamling fredag den 28. januar kl. 18.30 i skydehallen med følgende
dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af to stemmetællere
 3. Aflæggelse af beretning
 4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg – følgende er på valg:
  Formand Jens Rasmussen
  Bestyrelsesmedlem Thomas Kacirek
  Bestyrelsesmedlem Lis Skov
  Revisor Niels-Christian Clemmensen
  Bestyrelsessuppleant Jan Holm-Larsen
  Bestyrelsessuppleant Johanna Kacirek
  Revisorsuppleant Karsten Holmen Andersen
  Revisorsuppleant Steen Johansson
 9. Eventuelt

Forslag til punkt 6 skal være formanden i hænde otte dage før generalforsamlingen. Indkomne
forslag og revideret regnskab kan fås hos formanden i skydehallen fire dage før mødet.
Efter generalforsamlingen er ”Køkkenholdet” vært for en middag til en meget rimelig pris på 50 kr.
pr. person. Bindende tilmelding senest onsdag den 26. januar på den ophængte liste.
Vi håber alle medlemmer med familie er kommet godt ind i det nye år, hvor vi satser på mere
normale tilstande med flittig træning, deltagelse i turneringer og stævner, samt masser af godt
klubliv i skydehallen.

Bestyrelsen

Klubmesterskab 2022

Klubmesterskab på riffel og pistol afholdes den 4. og 6. april. Der kommer forud en indbydelse med
information om afvikling af skydningen.

Skydeudvalget

Sommariva Kræmmermarked 2022

Årets kræmmermarked holdes den 20.-22. maj. Husk at afsætte tid i de dage til hyggeligt samvær
og til fælles indsats for at opnå et godt resultat til gavn for foreningens fremtidige arbejde. Husk
også at familie og venner er meget velkomne til at give en hånd med og få sig en på opleveren.

Kræmmerudvalget