Vedtægter

Vedtægter for Helsingør Salonskytte Forening 97. kreds.

§ 1

Foreningens navn er Helsingør Salonskytte Forening 97. kreds. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune.
Foreningen er stiftet 7. november 1907.

§ 2

Foreningens formål er at fremme interessen for skydning og anden kulturel virksomhed og dermed arbejde for medlemmernes trivsel. Dette opnås ved at tilbyde medlemmerne mulighed for at deltage i trænings- og konkurrenceskydning, samt andre aktiviteter, som fremmer et godt klubliv.

 

§ 3

Foreningen er medlem af Sjællands Skytteforbund og Helsingør Sports Union og tilslutter sig deres vedtægter.
Foreningen er ligeledes medlem af DGI Nordsjælland, og gennem dette medlemskab er foreningen omfattet af de regler og bestemmelser, der gælder i DGI.


§ 4

Som aktivt medlem kan optages børn og voksne, der er i stand til at dyrke skydesporten forsvarligt og som vedkender sig disse vedtægter. Som støttemedlem og passivt medlem kan alle optages.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes grund til det. Det udelukkede medlem kan anke udelukkelsen til
førstkommende generalforsamling under punkt 6 Behandling af indkomne forslag.


§ 5

Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af formand og kasserer samt fem bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælger generalforsamlingen formand og to bestyrelsesmedlemmer samt en revisor. I ulige år vælges kasserer og tre
bestyrelsesmedlemmer samt en revisor.
Hvert år vælges to bestyrelses- og to revisorsuppleanter for et år ad gangen. Suppleanterne indtræder efter lodtrækning.
Valgbar er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 18 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til næstformand og sekretær, og den fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, og den er beslutningsdygtig, når fem medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der skal føres protokol over bestyrelsens
beslutninger, som kun kan ændres på et nyt bestyrelsesmøde eller af en generalforsamling.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kassereren, i formandens fravær af næstformanden. Dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.


§ 6

Foreningen har altid mindst tre aktivitetsudvalg: riffeludvalg, pistoludvalg, ungdoms- og juniorudvalg med mindst tre medlemmer i hvert udvalg. Bestyrelsen fastlægger beføjelser for udvalgene og udpeger medlemmerne. Mindst et medlem i hvert udvalg skal være bestyrelsesmedlem.
Beslutninger i udvalgene træffes ved almindeligt stemmeflertal. Formanden har ret til at overvære udvalgsmøder, uden
dog at have stemmeret.


§ 7

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn ikke længere bør
være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.


§ 8

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.


§ 9

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen ud over
pligten til at betale kontingent.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.


§ 10

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i januar. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel på foreningens hjemmeside eller ved meddelelse til hvert medlem med angivelse af dagsorden.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før denne.
Eventuelle indkomne forslag samt revideret regnsskab kan fås hos formanden 4 dage før generalforsamlingen.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen). Dog kræves til stadfæstelse
af en anket udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter , at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år og ikke er i kontingentrestance, samt forældre/værger for medlemmer
under 14 år med en stemme pr. medlem. Derudover kan der ikke stemmes med fuldmagt.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.


§ 11

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af to stemmetællere
  3. Aflæggelse af beretning
  4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  5. Fremlæggelse af budget
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Valg i henhold til §5
  9. Eventuelt

 

§ 12

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25% af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal
holdes senest 6 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal varsles som den ordinære generalforsamling.


§ 13

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. Ophører foreningen med at eksistere, skal kartotek over registreringspligtige våben videregives til DGI
Nordsjælland. Og eventuelle overskydende midler/formue deponeres hos DGI Nordsjælland til brug for en senere opstart af foreningen, eller styrkelse af skydesporten i Helsingør kommune.


Vedtægterne er senest ændret på generalforsamlingen den 31. januar 2014

Få vedtægterne her

Vedtægter (PDF)